Kwaliteit maak je samen

2019 - NR 0119 tekst en beeld: Geldersch Genootschap
Kwaliteit maak je samen Gelders Genootschap
Kwaliteit maak je samen Gelders Genootschap
Kwaliteit maak je samen Gelders Genootschap
Kwaliteit maak je samen Gelders Genootschap
Read Carefully
Delen
FacebookLinkedInEmail

De IJssel stroomt door een mooi en gevarieerd landschap dat aan de westzijde wordt geflankeerd door de heuvels van de Veluwe en aan de oostzijde door de Sallandse Heuvelrug. Niet voor niets is een groot deel van het IJsseldal onderdeel van Nationale Landschappen zoals de Veluwe en De Graafschap. Het is ook een dynamisch gebied waar de strijd tegen het water nog afleesbaar is en waar mensen graag wonen en werken. Waar de landbouw een belangrijke grondgebruiker is maar ook recreanten, nieuwe bewoners, bedrijvigheid en de energietransitie op zoek zijn naar ruimte.

Belangrijk daarbij is de balans tussen ruimtelijke ontwikkelingen en behoud van de karakteristieke kwaliteiten van het IJssellandschap. Daarvoor is het noodzakelijk te weten wat het landschap van de IJssel aantrekkelijk en bijzonder maakt. Wat de kernkwaliteiten van dit gebied zijn. Zo kunnen de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het IJsseldal als inspiratie dienen voor ruimtelijke ontwikkeling. Dit kan op verschillende manieren maar altijd samen met de bewoners en kenners uit het gebied. Twee voorbeelden:

Nationaal Landschap De Graafschap

Het noordelijke deel van de gemeente Bronckhorst maakt deel uit van Nationaal Landschap De Graafschap. Een van rijkswege aangewezen kleinschalig waardevol landschap van oeverwallen langs de IJssel, veel historie en een mozaïek van landgoederen en oude ontginningen. Ruimtelijke ontwikkelingen in het nationaal landschap zijn mogelijk zolang rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten. Het ‘Ja, mits-principe’. De provincie Gelderland heeft deze kernkwaliteiten vastgelegd in de Omgevingsverordening Gelderland.

Ook de gemeente Bronckhorst wil dit bijzondere landschap behouden en ontwikkelen en ziet hierbij een belangrijke rol voor de bewoners, initiatiefnemers en gebruikers van het gebied. Samen met betrokken bewoners, organisaties en de gemeente heeft het Gelders Genootschap gewerkt aan het verder concretiseren van deze kernkwaliteiten. De op hoofdlijn vastgelegde kernkwaliteiten vormden het vertrekpunt. Voor de input van en afstemming met het gebied is een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het gebied ingesteld. Op basis van het landschapsontwikkelingsplan en de informatie vanuit de klankbordgroep zijn de kernkwaliteiten verder door ons uitgewerkt en vertaalt in ambities en bouwstenen voor het landschap. Zo geeft het kader aan hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kernkwaliteiten van het landschap.

Het bijbehorende stappenplan en het kader zelf geven de initiatiefnemer houvast bij de planvorming en de afweging. Zodat vooraf duidelijk is wat de ambities zijn voor het landschap. En hoe de initiatiefnemer met een ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan de balans tussen de kwaliteiten van het IJssellandschap en de plannen van bijvoorbeeld bewoners of ondernemers.

Het verhaal van de IJssel digitaal ontsloten

De IJsselvallei is zeer rijk aan cultuurhistorie, zoals historische dijktracés, kolken, vele terpen of pollen (verhoogde woonplaatsen) en een groot aantal monumentale gebouwen, waaronder diverse boerderijen en woonhuizen. Ook liggen aan de dijken vele landgoederen en buitenplaatsen. Wat zouden nieuwe maatregelen tegen hoge waterstanden kunnen betekenen voor de toekomst van dit belangrijke erfgoed? Hoe kunnen beide belangen zo goed mogelijk worden gediend? Voor de gemeente Voorst waren deze vragen aanleiding om de cultuurhistorische waarden in de dijkzone en uiterwaarden nog eens onder de loep te nemen en opnieuw onder de aandacht te brengen van de betrokken partijen.

Veel cultuurhistorische informatie is al beschreven en vastgelegd in rapporten en cultuurhistorische kaarten. Maar, zoals in veel gemeenten, is ook in Voorst de informatie versnipperd, beperkt toegankelijk en niet altijd even publieksvriendelijk. Daarom is het Gelders Genootschap met de gemeente een pilot gestart met als doel de cultuurhistorische kenmerken in het IJsselgebied meer aansprekend en uitnodigend te presenteren. Dit resulteerde in een interactieve online viewer die de cultuurhistorische informatie voor de gehele IJsselzone ontsluit.

Kwaliteit maak je samen

Door de specifieke kernkwaliteiten van het IJsseldal te gebruiken als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen blijft het landschap herkenbaar en waardevol. Belangrijk is dit samen met bewoners en gebruikers van het gebied doen. Door informatie te ontsluiten op een eigentijdse wijze kunnen de kernkwaliteiten mee worden genomen bij de plannen van initiatiefnemers die het gebied levendig en mooi houden.

De Vereniging Gelders Genootschap bestaat in 2019 honderd jaar. Al die jaren luidt onze missie onveranderd: ‘bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land’. En werken we met gemeenten, partners en bewoners aan de omgevingskwaliteit van Gelderland. We vieren dit jubileum met diverse activiteiten voor onze partners en ledengemeenten.

 

Meer weten: www.geldersgenootschap.nl

Delen
FacebookLinkedInEmail

Thema’s

  • Bouw Wonen | Bouwen | Utiliteit
  • New world Circulair | MVO | Duurzaam
  • Overheid Stad | Dorp | Bestuur
  • Relax Vrijetijd | Cultuur | Natuur | Sport
  • Zaken Ondernemen van advies tot zorg
  • AGRI Food | Agrarisch
  • Onderwijs Middelbaar | Hoger

Voorgaande edities

NR0219 – 2019
NR0119 – 2019
NR0118 – 2018

Animatie video

Top